zobraz další foto
zobraz další foto

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem. Za rozpor s kupní smlouvou (objednávkou) nebo za vadu textilního zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě že:

  • změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného užívání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození.
  • Změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku neprováděné nutné údržby nebo v důsledku jejich nesprávného provádění.
  • Reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.
  • Textilní zboží je zcela opotřebeno v rámci své užitné hodnoty.

II. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit v provozovně prodávajícího. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, u metrového textilu ještě před jeho rozstříháním.

Nedovoluje-li povaha vady materiálu její zjištění ještě před zpracováním metrového textilu, je kupující povinen přerušit jeho další zpracování ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude i po zjištění vady nadále pokračovat v jeho zpracování a způsobí tak rozsáhlejší poškození nebude reklamace uznána. Kupující je povinen doložit místo a čas uskutečněné koupě a cenu zakoupeného textilního zboží.

Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

III. Vyřízení reklamace

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů, ve složitějších případech vyžadujících expertízu odborné firmy se oprávněnost reklamace posouvá na 30 dní. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

IV. Rozpor s kupní smlouvou

V případě že textilní zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový způsob možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. V takovém případě je možná dohoda o jiném způsobu plnění adekvátní hodnotě nebo o vrácení peněz. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita textilního zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Není-li výše uvedený způsob možný, může kupující žádat přiměřenou slevu.

VI. Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit, a které brání řádnému užívání textilního zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu). V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny textilního zboží.

VII. Zboží prodávané za nižší ceny

Zboží, které má vady, jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Prodávající je povinen upozornit kupujícího, že výrobek má vadu, a upřesnit o jakou vadu jde. Za vady zboží, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1.1. 2012